شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
ابعاد و نحوه اجراي چاه جك و يا سازه هاي مختلف اطراف چاه آسانسور (متناسب با نوع جك و سيستم حركت كابين) بايد از شركتهاي معتبر آسانسور اخذ شود . ..... 15-2-7-4در پايين ترين نقطه و يا در طبقه همكف داكت هوايي خاصي براي چاه آسانسور طراحي و ساخته ميشود تا درموقع آتش سوزي ونفوذ دود به چاه آسانسور تهويه هواي تازه از داكت ممكن باشد.


817
6 آوريل 2012 ... ابعاد چاهک آسانسورها بر اساس ظرفیت آسانسور تعیین می شود و لذا پس از انتخاب آسانسور اندازه های شاقول شده مورد نیاز آسانسورها توسط شرکت فروشنده .... سه عدد فیوز 25 A برای آسانسور 4 و 6 نفره ، سه عدد فیوز 35 A برای آسانسور 8 نفره ، 50 A برای آسانسور 15 نفره و باری; کلید گردان 63 A برای آسانسور 4 و 6 نفره ...


817
ﻣﺘﺮ در. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . -15. ﺣﺪاﻗﻞ اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ، در ﺗﺼﺮف ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺑﺎﯾﺪ. 0,90. ﻣﺘﺮ ﻋﺮض. و. 1,20. ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . -16. درآﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎز و دﯾﻮاري، ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮاي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻟﺰاﻣﯽ. اﺳﺖ ..... 630. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ،آﺳﺎﻧﺴﻮر. 8. ﻧﻔﺮه ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻔﯿﺪ. 80/1×20/2. ﻣﻨﻈﻮر از آﺳﺎﻧﺴﻮر. 1000. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ،آﺳﺎﻧﺴﻮر. 10. ﻧﻔﺮه ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻔﯿﺪ. 80/2×20/2. -82. ﻋﻤﻖ. (. ﻋﺮض ﯾﺎ ﻃﻮل ﻫﻢ راﺳﺘﺎي ﻋﻤﻖ ﮐﺎﺑﯿﻦ. ).


817
15-2-3-5-12 باید از موتورخانه فقط برای استقرار تجهیزات آسانسور استفاده شود و اگر ابعاد آنها مطابق مقررات این مبحث باشد جزء بنای مفید ساختمان محسوب نمی شوند. ...... ظرفیت به نفر 4 نفره 5 نفره 6 نفره 8 نفره 13 نفره كابین عرض b1 (میلیمتر) 900 1100 عمق d1 (میلیمتر) 1000 1100 1400 2100 ارتفاع (میلیمتر) 2200 ابعاد و  ...


817
مهندسان ساختمان بخوانند - بخش دوم. نوشته: سیامک جارچی. مجله دنیای آسانسور - شماره 16-15. شرکت شما می تواند اسپانسر این مقاله باشد. کلیه حقوق این مقاله محفوظ بوده، و تنها نقل بخشی از آن با ذکر نام نویسنده مطلب، مجله «دنیای آسانسور» و لینک مستقیم آزاد است.


817
طراحی و آماده سازی چاهک آسانسور. ... مرحله 2) تهیه نقشه چناچه ساختمان در حال احداث می باشد و دسترسی دقیق به ابعاد مورد نیاز چاهک میسر نباشد، نقشه های زیر لازم است: 1. پلان تیپ طبقات شامل پارکینگ – زیر زمین – همکف و طبقات در محل نصب آسانسور ... 4- آسانسور 15 نفره حدود 6200 كیلوگرم نكته مهم: رعایت موارد ایمنی در تمامی دوره نصب  ...


817
1 ژانويه 2015 ... ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﺗﻌﺪاد آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد. ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي ﮐﻨﺎر. ﻫﻢ. در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ از. 4. دﺳﺘﮕﺎه در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ . 15-2-3 -1 -4. ورود و ﺧﺮوج اﻓﺮاد از آﺳﺎﻧﺴﻮر. ﻫﺎ(. ) ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت و ﺑﺎاﻟﻌﮑﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ و ﺑﺪون ﺗﺪاﺧﻞ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻓﻀﺎي. ﮐﺎﻓﯽ ﺣﻬﺖ اﻧﺘﻈﺎر در ورودي و ﺧﺮوﺟﯿﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . راﻫﺮو. ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ. ﻃﺒﻖ اﺑﻌﺎد ...


817
همان طور که در شکل 2 ملاحظه می‌شود، برای تعیین ابعاد چاه آسانسور، چهار فضای تعیین کننده و مورد نیاز جهت تجهیزات آسانسور وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد: (شکل 2). کابین آسانسور ... 1- عمق کابین: طبق حدول ارائه شده ابعاد کابین هشت نفره معادل (عمق ) 140 (عرض) 110 سانتیمتر می‌باشد که عمق کابین 140 سانتیمتر است. 2- فضای ...


817
به همین جهت در حال حاضر مساحت سطح مفید کابین تعیین کننده ظرفیت آسانسور بوده و ابعاد طول و عرض کابین بر اساس ابعاد و شرایط چاه آسانسور تعیین میگردد، اگر نگاهی دوباره به جداول مقاله "نحوه محاسبه ابعاد کابین آسانسور" داشته باشید این مورد قابل بررسی و محاسبه می باشد. در زیر جدول کاملی از تمامی ابعاد ...


817
17 سپتامبر 2013 ... 4 نفره (320 کیلوگرم). وضعیت چاه و درب و ریل ها و کابین آسانسور 4 نفره. و فشارهای وارده به ریلهاکه در صفحه بعدی آمده. 6نفره (480 کیلوگرم); 8نفره (640 کیلوگرم); 15نفره (1200 کیلوگرم). (مبنای وزن هر مسافر 80 کیلوگرم بود). هر کدام از این تیپ ها در دو مدل با مشخصات زیر تولید و آماده می گردید: کابین با طرح مربع.


817
هرچند که چه در گذشته و چه در طرحهای مدرن، همیشه جزئیات بیشتر به عنوان عاملی منفی شناخته میشده است، اما تفاوتهای بنیادینی میان طرحهای مدرن و سنتی وجود دارد. کابینت آشپزخانه کابینت مدرن آشپزخانه 2016. کابینتهای سنتی دارای فریمهای برجسته و مشخصی هستند با دربها و دسته هایی برجسته ...


817
30 ژوئن 2017 ... ایران تک دکور ایران تک دکور : طراحی ، ساخت و نصب انواع کابینت ، کمد ، میز ، پارکت ، دیوارکوب ، جالباسی، ویترین با بهترین کیفیت و طرح مورد نظر شما با ک.


817
ما در طراحی کتبینت همواره سعی داریم تا 4 آیتم قیمت کابینت, براوردن نظر مشتری , ایجاد طرحی مدرن با رعایت اصول معماری ایرانی و قابلیت تولید را در هم آمیخته و طرحی را برای مشتری خودمان اجرا کنیم که در درجه اول نزدیکترین حالت به ایده آل های مورد نظرش باشد و در درجات بعدی در عین حفظ ارزش های فرهنگی و طراحی ایرانی بتواند سبکی ...


817
طراحی , تولید کننده مدل ها و سیستم های کابینت آشپزخانه الگاسه. کابینت لوکس و کابینت مدرن, نئو کلاسیک و کابینت خارجی و کابینت مدل اروپایی و کابینت مدل 2017.


817
برچسبMDF آشپزخانه MDF جدیدترین مدل کابینت های MDF مدل کابینت انواع مدل کابینت آشپزخانه انواع مدل کابینت آشپزخانه مدرن انواع مدل کابینت آشپزخانه مدرن به رنگ قرمز جدیدترین مدل کابینت جدیدترین مدلهای کابینت اشپزخانه دکوراسيون و چیدمان دکوراسیون دکوراسیون آشپزخانه دکوراسیون داخلی منزل دکوراسیون داخلی و ...


817
مجموعه ای از 15 مدل کابینت آشپزخانه جدید و مدرن ایرانی + عکس های جذاب و شگفت انگیز.


817
کابینت مدرن ,عکس های مدل کابینت مدرن ,کابینت مدرن آشپزخانه جدید ,به شما توصیه میکنیم اگه به کابینت آشپزخانه مدرن علاقه مند هستید این 130مدل رو ببینید.


817
در دکوراسیون خانه های مدرن با آشپزخانه های باز و متصل به سایر اتاق های خانه، هیچ چیز مانند کابینت آشپزخانه مدل جدید و بروز نمی تواند دیزاین خانه را تحت تاثیر قرار دهد. طراحی پلان و ظاهر آشپزخانه کاری سخت و نیازمند دقت فراوان است به همین خاطر پیش می آید که خانه دارها در انتخاب کابینت خود دچار شک و شبه شوند. آشپزخانه نیاز به فضای  ...


817
دکوراسیون و کابینت آشپزخانه بایستی با سبک دکوراسیون داخلی منزل و مساحت در دسترس تطابق داده شود. به نوعی که طراحی و دکوراسیون داخلی آشپزخانه با داشتن فضای کافی برای جایگزینی لوازم آشپزخانه ، بتواند زیبایی و جذابیت دکوراسیون داخلی را تقویت کند. دکوراسیون مناسب آشپزخانه در سبک دکوراسیون داخلی مدرن امروزی با ...


817
26 نوامبر 2017 ... مدل کابینت آشپزخانه لوکس و شیک در 180 طرح - کابینت آشپزخانه ایرانی / مدرن و شیک . در این نوشته با بیش از 180 نمونه دکوراسیون آشپزخانه جدید آشنا خواهید شد.
loading...