شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر the best UK Search engine


817
دوم وهیشته صفت عالی از وِه به معنی به و خوبست و کلمه ٔ مرکب به معنی بهترین راستی است . مؤلف برهان آرد: معنی ترکیبی این لغت به معنی مانند بهشت باشد چه ارد به معنی شبیه و مانند آمده است و چون این ماه وسط فصل بهار است و نباتات در غایت نشو و نما و گلها و ریاحین تمام شکفته و هوا در نهایت اعتدال ، بنابراین اردیبهشت خوانند (!).


817
اردیبهشت یعنی: اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا اشاوهیشتا و در پهلوی اشاوهیشت و در فارسی اردیبهشت گفته شده که واژه ای است مرکب از دو جزء: جزء اول (اشا) از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است، راستی و درستی، تقدس، قانون و آئین ایزدی، پاکی….و بسیار هم در اوستا به ...


817
معنی اردیبهشت به فارسی. اردیبهشت. یکی از امشاسپندان وی در جهان مینوی نماینده پاکی و تقدس و قانون ایزدی اهورا مزداست و در جهان خاکی نگهبانی آتش بدو سپرده است . موکل بر روز سوم هر ماه شمسی ( اردیبهشت روز ) و ماه دوم هر سال شمسی ( اردیبهشت ماه ) است . بخش ۱ . ( اسم ) ۱ - نام یکی از امشاسپندان : اردیبهشت . ۲ - ماه دوم از سال خورشیدی و آن ...


817
26 سپتامبر 2016 ... سمبل ماه اردیبهشت حیوان گاو نر است و عنصر وجودشان خاک . همچنین رز صورتی ، گل محبوبشان است و روز جمعه روز مبارکشان . متولدین ماه اردیبهشت معروف به طفل شیرخوار طبیعت هستند و ستاره حاکم آن ها ونوس (زهره) است . فلز وجودشان مس و سنگ خوش یمن آن ها یاقوت کبود است . رنگ محبوب متولید ماه اردیبهشت آبی آسمانی ...


817
January : (اولین ماه سال 11 دی تا 12 بهمن). February :( دومین ماه سال 13 بهمن تا 11 اسفند). March :( 12اسفند تا 12فروردین). April: (13فروردین تا11اردیبهشت). : May: (12 اردیبهشت تا 11خرداد). June :( 12خرداد تا10تیر). July: (11تیر تا 10مرداد). August: (11مرداد تا 10 شهریور). September: (11شهریور تا 9 مهر). October: (10 مهر تا 10 ...


817
1- هرمزد 2- بهمن3- اردیبهشت 4- شهریور5- سفندارمذ 6- خرداد 7- امرداد 8- دی به آذر9- آذر10 - آبان(الهه آبها) 11- خورشید 12- ماه 13- تیر(ایزد باران)14- گوش(ایزد چهارپایان) 15 - دی به مهر16- مهر(رب النوع روشنایی ) 17- سروش(پیک اهورامزدا) 18- رشن(ایزد عدالت)19- فروردین20 - بهرام (ایزد جنگ)21- رام (فرشته هوا)۲۲- باد 23-دی به دین24- دین25 - ارد ...


817
اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاه شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا «اشاوهیشتا» و در زبان پهلوی «اشاوهیشت» و در زبان فارسی «اردیبهشت» گفته شده‌است. به معنی راستی و درستی، تقدس، قانون و آئین ایزدی، پاکی و... که بسیار هم در اوستا به کار برده شده‌است. همچنین دارای صفت عالی است به معنای بهترین و بهشت  ...


817
21 آوريل 2012 ... January: (اولین ماه سال 11 دی تا 12 بهمن). February :( دومین ماه سال 13 بهمن تا 11 اسفند). March :( 12اسفند تا 12فروردین). April: (13فروردین تا11اردیبهشت). : May: (12 اردیبهشت تا 11خرداد). June :( 12خرداد تا10تیر). July: (11تیر تا 10مرداد). August: (11مرداد تا 10 شهریور). September: (11شهریور تا 9 مهر). October: ...


817
سپس می‌تواند با پرورش شش جلوه‌ی خداوند در خودش به او نزدیك شود. از دیدگاه دستور زبان، بهمن، اردیبهشت و شهریور به صورت خنثی یا مذكر و اسفند، خرداد و امرداد نیز سه جلوه‌ای هستند كه به صورت مونث بكار برده شده‌اند. این شش صفت در فرهنگ التقاطی ساسانیان با نام اَمْشاسپندان (به معنی بی‌مرگان افزاینده، پاكان و مقدسان جاودان) دچار ...


817
6 مه 2016 ... در اوستا و پارسی باستان فرورتینام، در پهلوی فرورتین و در فارسی فروردین گفته شده که به معنای فروردهای پاکان و فروهرهای ایرانیان است. گل ویژه فروردین ماه: بستان افروز یا تاج خروس اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. صفت عالی است به معنای بهترین، بهشت فارسی به ...