شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر the best UK Search engine


817
دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی باسلام احتراما" به اطلاع می رساند؛ با عنایت به درخواستهای مکرر کاربران دفاتر و با مساعدت مدیریت محترم طرحهای توسعه شهری ، جزوه آموزشی ضوابط و مقررات شهرسازی ... دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی. باسلام. احتراما" به اطلاع می رساند؛ با عنایت به درخواستهای مکرر کاربران دفاتر و ...


817
مقدمه: مجموعه جزوات ضوابط و مقررات براساس نیازی مخاطب به بازار کار و دانش آن در مورد قوانین و انجام کلیه امور ساخت وساز شهری دیده شده است که در این مجموعه مخاطب با بهر گیری از آن می تواند دانش شهری و خلاقیت خود را در این زمینه افزایش بدهد.این ایبوک 11 فصل که دارد که شامل موارد زیر است:آشنایی با ضوابط شهرداری و کمیسیون هاجایگاه  ...


817
ﻣﺘﺮاژ در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ ﺿﺎﺑﻄﻪ. % 60. زﻳﺮﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ. ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ. ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮاي اﻳﻦ. ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻼك و. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﻣﻼﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺰء ﮔﺬر را در ﻗﺒﺎل ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ. ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري واﮔﺬار ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ. از. 70. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ از ﺟﻬﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور و اﺑﻌﺎد ﻣﻮﺟﻮد زﻣﻴﻦ. و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺎﻋﺪه ﻻﺿﺮر و ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﺠﺎورﻳﻦ ...


817
نام فایل. جزوه آموزشی مفاهیم و ضوابط شهرسازی بر اساس توافق نامه ثبت و شهرداری. pdf. حجم فایل, 10,702 KB. تعداد دانلود, 87. تاریخ انتشار, 1394/04/16 04:55 PM. تاریخ آخرین دانلود, 1396/09/06 08:39 AM. دریافت لینک دانلود. لینک دانلود. دانلود فایل. چنانچه این فایل را ناقض قوانین و مقررات سایت می دانید، لطفا به ما گزارش دهید.


817
4 مارس 2014 ... قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه ۲٫۵ متر قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۴٫۵ متر قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۷ متر طول مورد نیاز جهت پارکینگ ۵ متر حداقل فضای یک پارکینگ ۲٫۵*۵ متر. لطفأ ادامه مطلب را ببینید … شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور ۵ متر حداقل عرض در ورودی پارکینگ ۳ ...


817
در ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻬﺮداري. ﻣﺎده. - 1. در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﻬﺮداري ﺗﺎﺳـﻴﺲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد . ﺗﺒﺼﺮه. - 1. در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ اي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻬﺮداري ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ... ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻬﺮداري در ﻧﻘﺎط ﻣﺰﺑﻮر ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﻮد ﻋـﻮارض وﺻـﻮﻟﻲ ﺗﻜـﺎﻓﻮي ﻫﺰﻳﻨـﻪ ..... ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺰﺑﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﺎن و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﻴـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎر.


817
4 مارس 2015 ... شهرداری شیراز. معاونت شهرسازی و معماری. طرح تفصیلی شهر شیراز. ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی. ) به استثناء منطقه تاریخی. –. فرهنگی (. ویرایش. نهایی. پاییز. 39 ...


817
22 ا کتبر 2016 ... معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ضوابطی را برای طراحی و اجرای نما با هدف جلوگیری از آشفتگی و بهم ریختگی نمای شهری پایتخت به شهرداری های مناطق 22 گانه ابلاغ کرده است. این ضوابط را می توان ضوابط عمومی طراحی نمای ساختمان در شهر تهران نامید. علاوه بر این ضوابط عمومی ، شهرداری های مناطق نیز ضوابطی ...


817
25. ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ا. ﯾ. ﻨﺼﻮرت ﻣﯿﺘﻮان از دو درب ورودي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . (. در ﺧﺼﻮص زﻣ. ﻦﯿ. ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ ا. ز. 20. ﻣﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎ ﺷﻮراي ﻓﻨﯽ ﺷﻬﺮداري. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .) -81. رﻋﺎ. ﯾ. ﺖ اﺑﻌﺎد ز. ﯾ. ﺮ ﺑﺮاي آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓ. ﯿ. ﺖ ﻫﺮ. آﺳﺎﻧﺴﻮر اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . (. اﻧﺪازه. ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺑﻌﺎد داﺧﻠﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ .) ﺣﺪاﻗﻞ اﺑﻌﺎد. اﺗﺎﻗﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر. 80/1 ×60/1. ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري.


817
17 مه 2012 ... تراکم و مازاد تراکم ماده 100 قانون شهرداري ها بخشنامه نما سازی ضوابط بالكن ها نحوه احداث بنا در املاک دارای اصلاحی محل استقرار ساختمان در زمين سطح اشغال در قطعات مسکونی در شهر تهران ضوابط نورگیری و پاسیو یا حیاط خلوت ادامه ضوابط نورگیری و پاسیو یا حیاط خلوت ضوابط پارکینگ.