شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. ..... ماده 31 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور ، فرماندار يا ...


817
_ ‌قانون اصلاح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مصوب 6 /5 /1370 مجلس شوراي ..... ماده 31_ وزارت كشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و زير نظر هيأت ...


817
‌ماده 17 - انتخاب اعضاء شوراي روستا و شهر [31]به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و ... ‌ماده 27 - اعضاء هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌هاي ...


817
15 دسامبر 2015 ... (ماده 31 قانون انتخابات). در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا، یکی از ...


817
9 مه 2009 ... ماده 31 وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و مسئول صحت جريان انتخابات است و بدين منظور مي تواند مأموراني جهت بازرسي و ...


817
30. - 5. ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب. 1359. 31. - 6 ... ﻣﺎده. 9. -. ﻣﺠﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ، وزارت ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ. آ. ﯾـ. ﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ اﺟﺮاﯾـﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺑـﻪ.


817
12 آوريل 2017 ... ماده 1- در این آیین نامه عنوان ‹‹ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات ... 83 و 84 قانون، انتخابات میاندوره اي برگزار ، 1385 )- چنانچه به استناد مواد 31 /6/ ...


817
‌ماده 5 - چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور .... ‌ماده 31 - وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت


817
ماده. 1. - انتخابات مجلس شورای اسلمی برطبق مقررات این قانون انجام می گیرد و ..... علی البدل هیأت اجرائی موضوع ماده (. 31. ) ، سی نفر از معتمدین بومی ساکن در محل و یا ...


817
_ قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب 6 /5 /1370 مجلس شورای ..... ماده 31_ وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت ...