شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی ومدیریت شهر. ی با تاکید بر مولفه های شهر اسالمی. اقتصاد شهری مدلها ونظریهاوکاربردآن در شهرداریها. (1. دکتر موسائی. (2. محمد افشاری.


817
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺷﻬﺮ / ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ / ﺑﻬﺎﺭ 88. ﺑﺨﺶ ﻭﻳﮋﻩ: ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺷﻬﺮﻱ. 4. ﺩﺭﺁﻣـﺪﻱ ﺑـﺮ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺷﻬـﺮﻯ. ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻫﺎﺩﻯ ﺯﻧﻮﺯ. ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺁﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻋﻠﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ...


817
ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی ومدیریت شهر. ی با تاکید بر مولفه های شهر اسالمی. اقتصاد شهری مدلها ونظریهاوکاربردآن در شهرداریها. (1. دکتر موسائی. (2. محمد افشاری.


817
توسعه اقتصادی و محیط زیست ، مقایسه بین اقتصاد توسعه سنتی و توسعه پایدار (ریمونداف . میکسل) شهرهای پایدار در کشورهای در حال توسعه (سدریک پاگ)


817
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭﺍﻗﻌﯽ (ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ) ﺩﺭ. ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﯼ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ.


817
کنرتول اقتصاد شهری. استحکام ریشه های اقتصادی موجوده و ایجاد مسیرهای جدید. شـهرهای افغانسـتان بایـد از طریـق تجدیـد نیـروی سـکتورهای تجارتـی تاریخـی و.


817
نقش شهرداری ها در اقتصاد شهری. چکیده. امروزه نبود مجاری ارتباط مناسب مردم با مدیران شهری از مشکلات موجود در مدیریت شهری به شمار می رود . پیاده کردن. راهبرد استراتژی ...


817
چكیده: مو وع اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری )زیدعره( در سال. 1389. مطرح شد ک. براساس. آن اقتصاد مقهاومتی؛ کهاها وابسهتگی. هها و. تأکید. روی مریت. های تولید و ...


817
27 آوريل 2015 ... در جریان تحول اقتصاد به. سوی دانش و فرهنگ، شهر و مقوله مدیریت شهری در آن نقش کلیدی را به. خصوص در دو دهه گذشته ایفا نموده است. سیاست. گذاران.


817
اﻣﻜﺎﻧﺴﻨﺠﻲ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﭘﺎﻳﺪار اﻗﺘﺼﺎد. ﺷﻬﺮ. ي. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺧﻠّﺎﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري. ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻛﺒﺮي ﻣﻄﻠﻖ. 1. ﭼﻜﻴﺪه. در. ﺟﺮﻳﺎن. ﺗﺤﻮل. اﻗﺘﺼـﺎد ﺷﻬﺮي. ﺑﻪ. ﺳﻮي. داﻧﺶ. و. ﻓﺮﻫﻨﮓ،. ﺷﻬﺮ. و. ﻣﻘﻮﻟﻪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.


817
16 ژانويه 2014 ... PDF | در جریان تحول اقتصاد شهری به‌سوی دانش و فرهنگ، شهر و مقوله مدیریت شهری در آن نقش کلیدی را به خصوص در دو دهه گذشته ایفا نموده است.